Projemiz Hakkında

 

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Sivil Toplum Destek II Programından “Antakya Medeniyetler Korosu’nun Kapasite Gelişimi” projesiyle destek almaktadır.

Projenin genel amacı, idari, iletişim, fon yaratma, savunuculuk ve finansal sürdürülebilirlik kapasitelerini artırarak derneğimizin konumunu güçlendirmek, itibarını artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde güçlü bir toplum olmaktır.

Derneğimiz kültürel çeşitlilik ve kültürlerarası diyalog konusunda çok önemli deneyimlere sahip ve ulusal ve uluslararası düzeylerde kültürel konularda sesini duyurmayı hedeflemektedir.

 

Medeniyetler Korosu,08.04.2008 yılında Hatay’da kurulmuştur.Projemiz Hakkında Hatay, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Bölge, farklı kültürlerden ve dinlerden gelen birçok insana ev sahipliği yapmaktadır.

Bununla birlikte, kültürel çeşitlilik ve STK'ların politika ve karar alma süreçlerine katılımının önemi konusunda farkındalık, bölgede yaşayan insanlar arasında çok düşüktür. Öte yandan, aktif STK'ların sayısı Hatay'da 1473, Türkiye'de 113.032'dir. Kültür, Sanat ve Turizm Alanlarında faaliyet gösteren STK'ların sayısı Hatay'da 67, Türkiye'de 5471'dir. Hatay'da çok fazla kültürel miras sanat eseri ve kültürel çeşitlilik unsurları vardır. Bölgedeki STK'lar tarafından gerçekleştirilebilecek kültürel alanlarda çok sayıda proje konusu vardır. Bununla birlikte, Hatay'daki STK'lar arasında iletişim ve işbirliği becerilerinin eksikliği, savunuculuk kapasiteleri ve finansal sürdürülebilirlik nedeniyle; Strateji oluşturamaz, kampanya uygulayamaz ve fon sağlama faaliyetlerini gerçekleştiremezler. Medeniyetler Korosu Derneği (Antakya Medeniyetler Korosu) 2008 yılında kurulmuş ve amacına ulaşmak için farklı platformlarda ve farklı ülkelerde yaklaşık 400 konser vermiştir. Bu faaliyetlerin bir sonucu olarak, derneğimiz iyi bir üne ve kabul edilebilirliğe sahiptir. Derneğimiz 100 kadın, 100 erkek gönüllü sanatçı olmak üzere 200 gönüllüden oluşmaktadır.

Ayrıca Türkiye'den sınırlı sayıda STK'dan oluşan bir ağa sahiptir. Derneğimiz onlarla ikili ilişkiler yoluyla doğrudan iletişim kurmayı planlamaktadır. Kültürel proje ve deneyimlerine ek olarak, bu proje dernek için kapasite oluşturma ve sosyal ve kamusal iletişimi derinleştiren ilk deneyim olacaktır.

Ancak, Hatay, Türkiye'nin önemli bir kültür merkezidir ve kültürel çeşitlilik unsurlarının çoğuna sahiptir. Bununla birlikte, çok sınırlı sayıda STK, söz konusu kültürel konularda projeler yürütmektedir. Bizim açımızdan, derneğimiz faaliyetleri yürütmeye ve diyaloglar kurmaya başlarken, bu faaliyetler Türkiye'de geniş bir yankı uyandıracaktır.

 

Amaç ve Hedefler

Dünyada demokratikleşme eğilimi, yeni iletişim ve ulaştırma teknolojilerinin gelişimi, çokuluslu şirketlerin küresel ekonomiye etkileri, dış ticaret hacminin artması, yabancı ülkelerin gelişmekte olan ülkelere olan bağımlılığının artması gibi Sivil toplumun iki yönden kritik bir role sahip olduğu durumlar nedeniyle, bir açıdan, atılması gereken eylemlerin STK'nın uygulama kapasitesini aştığını ve diğer bir yönüyle, STK'ların bu sorunu çözmek için aktif, vazgeçilmez ve etkili bir rol oynadığı görülmektedir. Küresel sisteme adaptasyon artık sadece ekonomik ve politik gerçeklerle açıklanamamaktadır.

Farklı kültürlere saygı duymak, kültürler arasında işbirliği ve dayanışma oluşturmak, etnik, dini, dilsel ve kültürel farklılıkları ortak evrensel değerler çerçevesinde bir araya getirmek kültürlerarası diyalogun amacı olarak görülmektedir. Bu anlamda, STK'ların kültürleri bir araya getirme, kültürlerarası diyalog oluşturma ve sürdürme ve bu diyalogları sürdürme sürecindeki rolü toplumun ihtiyaçlarını karşılama ve onurlu bir şekilde eşit bireyler olarak birlikte yaşama için önemlidir. Bununla birlikte, bazı STK'ların kurumsal ve iletişim altyapılarını geliştirmeleri ve bu konuda bir etki yaratabilmeleri için STK çevresi ve mantığı hakkında yüksek bir anlayışa sahip olmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda, bir STK olarak öncelik, derneğimizin içindeki kurumsal ve insan kaynakları ile ilgili altyapının geliştirilmesi ve kısa vadede hedeflenen kapasiteye ve geniş iletişim ve etkileşim ağına ulaşılmasıdır. Proje, derneğimizin, benzer alanlardaki STK'lar ve kamu kurumları arasında orta ve uzun vadeli kurumsal hedeflere ulaşmak için daha iyi bir ilişki ve nitelikli iletişim sağlama konusunda açık ve başarılı bir etkiye sahip olmaları için kültürel ve sanatsal bir sivil toplum olarak acil ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır.

Projenin genel amacı, idari, iletişim, fon yaratma, savunuculuk ve finansal sürdürülebilirlik kapasitelerini artırarak derneğimizin konumunu güçlendirmek, itibarını artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde güçlü bir toplum olmaktır. Derneğimiz kültürel çeşitlilik ve kültürlerarası diyalog konusunda çok önemli deneyimlere sahip ve ulusal ve uluslararası düzeylerde kültürel konularda ses çıkarmayı hedeflemektedir.

Özel hedefler;

• Hatay ve İstanbul'da yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde Sürdürülebilir STK-STK Diyalogları oluşturulması.

• Derneğimizin Türkiye'de itibarının arttırılması

• Ankara'da ulusal düzeyde STK-Kamusal Diyalog oluşturulması

 

Projenin beklenen sonuçları;

• Derneğimizin kapasitesinin iyileştirilmesi,

• Derneğimizin itibarının ve etkinliğinin Türkiye genelinde arttırılması

• Hatay, İstanbul ve Ankara'da STK-STK Diyalogları ve STK-Kamu arasında Diyalog kurulması Derneğimizin 3 gün sürecek olan “Medeniyetler Korosu Ortak Zihin Etkinliği” ile uzun vadeli stratejik planın hazırlanmasıyla idari, iletişim, kaynak yaratma, savunuculuk ve finansal sürdürülebilirlik kapasiteleri artırılacaktır.

 

Derneğimizin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşması için SWOT analizi ile değerlendirme yapılacaktır. Bu değerlendirme sırasında, toplantı katılımcılarının hepsinden anket uygulaması ile görüş ve öneriler toplanacak, toplantının ikinci oturumunda ortak değerlendirme, fırsatlar, tehditler, avantaj -dezavantajlar belirlenecektir. Böylece ilk kez 12 yıllık veri ve çıktıların ışığında, uzun yıllara dayanan stratejik plan ortak akıl çalışması ile hazırlanacaktır. Aynı zamanda bu faaliyet, derneğimiz ve kamu / sivil paydaşlarla yakın iletişimini ve ilişkilerini geliştirecek, birlikte çalışma, ortak akıl destekleme ve geliştirme konularında pratik beceriler kazandıracaktır.

Hatay'daki Tecrübe Paylaşım Konferansı ile uzun vadeli stratejik plan, sivil toplum ve kamu kurumlarından katılımcılarla tartışılacaktır. Tecrübe Paylaşımı Konferansı sırasında, STK'lar ile kamu kurumlarıyla izlenecek stratejiler arasında işbirliğini geliştirmek için beyin fırtınası ve fikir alışverişi gerçekleştirilecektir. Konferans sırasında bölgesel düzeyde deneyimler, bilgi ve en iyi uygulamalar paylaşılacaktır. Çıktı olarak, “Kamu-STK İşbirliği Deneyimi Paylaşımı Konferansı Raporu” hazırlanacak ve bu Derneğimizin sivil ve kamusal alanlarda bölgesel paydaşlarla paylaşılacak ilk resmi işbirliği bildirimi olacaktır. Yukarıda belirtildiği gibi, Derneğimizin STK'lar arasındaki sürdürülebilir diyaloglardaki konumunu ve etkinliğini arttırması hayati öneme sahiptir.

 

İletişim

Adres: Ulucami Mh. Bekir Sıtkı Kunt Cd. Dolaşık Sk. No:17 Medeniyetler Evi Antakya / Hatay

Telefon: 532 123 45 67

E-posta: bilgi@medeniyetlerkorosu.com

Sorumluluk Reddi

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca WEglobal liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup, AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

Sosyal Medya